POLITYKA PRYWATNOŚCI HEPY UREASE TEST

HEPY Magdalena Gołębiewska

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Polityka Prywatności HEPY Magdalena Gołębiewska określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.hepyureasetest.pl/, zwanego dalej: „Hepy Urease Test
 2. Właścicielem sklepu internetowego „Hepy Urease Test” i jednocześnie administratorem danych jest Magdalena Gołębiewska, działająca pod firmą HEPY Magdalena Gołębiewska z głównym adresem prowadzenia działalności w Warszawie przy ul. Bagatela 10/14A Warszawa, posługująca się numerem: NIP: 1131891460, REGON 142218967, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii. Telefon kontaktowy: +48 789 473 586, adres email: zamowienia.rajspa@gmail.com.
 3. Dane osobowe zbierane przez HEPY Magdalena Gołębiewska za pośrednictwem Sklepu Internetowego hepyureasetest.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”. 
 4. HEPY Magdalena Gołębiewska dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów Sklepu Internetowego Hepy Urease Test.
 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

 1. Przekazanie danych osobowych do HEPY Magdalena Gołębiewska jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Hepy Urease Test, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach zamówieniowym danych w procesie ,,Kup teraz” uniemożliwia złożenie zamówienia. 
 1. HEPY Magdalena Gołębiewska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie „Klientami”. 
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku
 1. składania zamówienia w Sklepie Internetowym Hepy Urease Test, w celu wykonania umowy.  

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

 1. korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.  

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi „Zapytaj o produkt” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 1. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym Hepy Urease Test, Przedsiębiorca podaje następujące dane: a) adres e-mail; b) imię i nazwisko; c) numer telefonu. d) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania; e) firmę Przedsiębiorcy; f) numer NIP; g) informację: ,,Skąd o nas wiesz” h) ilość zamawianych testów.
 1. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym Hepy Urease Test

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

 

 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym Hepy Urease Test takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.  

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 

 

 III. POWIERZANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECI ORAZ OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta HEPY Magdalena Gołębiewska przy prowadzeniu Sklepu Internetowego hepyureasetest.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom HEPY Magdalena Gołębiewska co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 
 1. Podmioty przetwarzające. HEPY Magdalena Gołębiewska korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie HEPY Magdalena Gołębiewska . Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym Hepy Urease Test, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; 
 2. HEPY Magdalena Gołębiewska korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 
 1. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HEPY Magdalena Gołębiewska tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić HEPY Magdalena Gołębiewska i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HEPY Magdalena Gołębiewska tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy- i/lub jest to zgodne z postanowieniami zawartymi w umowie- a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.
  3. w przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Hepy Urease Test dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
  4. w przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez zewnętrzny system płatności imoje jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł.
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy hepyureasetest.pl innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 5. Santander Bank Polska S.A.
 6. InPost sp. z o.o. i/lub inna firma kurierka
 7. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego HEPY Magdalena Gołębiewska przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane celem realizacji operacji zgodnie z wymogami operatora płatności.
 8. Przekazanie danych osobowych Klienta do Banku następuje w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym Hepy Urease Test a Bankiem.
 9. W przypadku skierowania żądania HEPY Magdalena Gołębiewska udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 10. PLIKI COOKIES
 1. Sklep Internetowy Hepy Urease Test używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Hepy Urease Test produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy Hepy Urease Test. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. 
 2. Hepy Urease Tets wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
 1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 
 1. Hepy Urease Test wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 2. Hepy Urease Test wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację sklepu Hepy Urease Test, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego Hepy Urease Test. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego Hepy Urease Test będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Microsoft EDGE;
  c) przeglądarka Mozilla Firefox;
  d) przeglądarka Chrome;
  e) przeglądarka Safari;
  f) przeglądarka Opera.
 5. ADRESY IP

 

 1. HEPY Magdalena Gołębiewska  może gromadzić adresy IP Klientów.  
 2. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy Hepy Urease Test przez dostawcę usług internetowych.
 3. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
 4. Adres IP jest wykorzystywany przez HEPY Magdalena Gołębiewska  przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego Hepy Urease Test.
 5. Strona Sklepu Internetowego Hepy Urease Test może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. HEPY Magdalena Gołębiewska  nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. 
 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3RODO.
 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił HEPY Magdalena Gołębiewska.
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem HEPY Magdalena Gołębiewska  może świadczyć jedynie za zgodą.
 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez HEPY Magdalena Gołębiewska  zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych– podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli HEPY Magdalena Gołębiewska  przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług HEPY Magdalena Gołębiewska, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Hepy Urease Test oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego Hepy Urease Test, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i HEPY Magdalena Gołębiewska nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 1. Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie RP.
  1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, HEPY Magdalena Gołębiewska  może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega HEPY Magdalena Gołębiewska . Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług HEPY Magdalena Gołębiewska  czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług. 
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych– podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. HEPY Magdalena Gołębiewska nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas HEPY Magdalena Gołębiewska ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 1. Prawo dostępu do danych– podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §9 Polityki Prywatności.
 1. Prawo do przenoszenia danych– podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  2. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, HEPY Magdalena Gołębiewska spełni żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu albo odmówi jego spełnienia podają podstawę prawną. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – HEPY Magdalena Gołębiewska nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  3. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  4. Klient ma prawo żądać od HEPY Magdalena Gołębiewska  przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §9 Polityki Prywatności.
  5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 1. PROFILOWANIE

 

 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy osoby, sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów. 
 3. Profilowanie danych osobowych przez HEPY Magdalena Gołębiewska polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań. 
 4. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną Sklepu Internetowego Hepy Urease Test, HEPY Magdalena Gołębiewska  korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona Sklepu Internetowego Hepy Urease Test. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §4.  

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań. 

 

 1. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego Hepy Urease Test, HEPY Magdalena Gołębiewska korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Sklepu Internetowego Hepy Urease Test. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego Hepy Urease Test. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §4. 

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań. 

 

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym HEPY Magdalena Gołębiewska  poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni poprzez aktualizację Polityki Prywatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego Hepy Urease Test.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: https://www.hepyureasetest.pl/